17 jan 2003 16:00

Oprichting van een Federale Raad van de Sociale Economie

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een Federale Raad van de Sociale Economie binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een Federale Raad van de Sociale Economie binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Deze Raad moet een overleginstrument worden met de terreinactoren van de sociale economie. De opdrachten ervan zijn de volgende: - het vertegenwoordigen van de sociale economie sector bij de federale overheid; - het adviseren inzake de voorbereiding van het federale beleid inzake sociale economie; - het adviseren van de federale overheid bij de uitvoering van strategieën en van ondersteuningsmaatregelen inzake sociale economie. De Raad is samengesteld uit een voorzitter, 25 leden met beraadslagende stem, afkomstig uit de sector van de sociale economie (tewerkstellingsprojecten, vakbonden, mutualiteiten, coöperatieven, verenigingen, enz.), en 12 leden met raadgevende stem, die onder meer de betrokken overheden vertegenwoordigen. De samenstelling van de Raad wil de huidige werkelijkheid van de sociale economie sector weerspiegelen en werd besproken met de terreinactoren. De Raad en zijn voorzitter zullen bijgestaan worden door een Secretariaat dat wordt waargenomen door personeelsleden van de cel sociale economie van de Administratie maatschappelijke integratie. De Federale Raad van de Sociale Economie zal beschikken over een budget van 100.000 euro per jaar. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand.