17 jan 2003 16:00

OIV

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de toetreding van België tot het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn (OIV) (*). Bij haar oprichting in 1924 telde de OIV, toen nog het Internationaal Wijnbureau, acht wijnproducerende landen. België is lid van het Internationaal Bureau voor Wijnstok en Wijn sinds 1962. Door achtereenvolgende toetredingen zijn thans 46 landen lid van de OIV.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de toetreding van België tot het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn (OIV) (*). Bij haar oprichting in 1924 telde de OIV, toen nog het Internationaal Wijnbureau, acht wijnproducerende landen. België is lid van het Internationaal Bureau voor Wijnstok en Wijn sinds 1962. Door achtereenvolgende toetredingen zijn thans 46 landen lid van de OIV.

Conform het nieuwe Verdrag zal de OIV haar doelstellingen nastreven en haar bevoegdheden uitoefenen als een intergouvernementele organisatie van wetenschappelijke en technische aard met erkende bevoegdheid op het gebied van de wijnbouwproducten. (*) dat afgesloten werd te Parijs op 3 april 2001. Na drie en een half jaar werkzaamheden werd de Internationale Overeenkomst van 29 november 1924, die geleid had tot de oprichting van het Internationaal Bureau voor Wijnstok en Wijn, herzien. De vierde zitting van de internationale Conferentie van de landen die lid zijn van het Internationaal Bureau voor Wijnstok en Wijn, die doorging op 3 april 2001, werd besloten met een nieuw internationaal Verdrag tot oprichting van de "Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn". De herziening had tot doelstelling de opdrachten en de menselijke en materiële middelen van de OIV te moderniseren en ze aan te passen aan de nieuwe context van de wijnbouwsector op wereldschaal. Bij haar oprichting in 1924 telde de ON, toen nog het Internationaal Wijnbureau, acht wijnproducerende landen. België is lid van het Internationaal Bureau voor Wijnstok en Wijn sinds 1962. Door achtereenvolgende toetredingen zijn thans 46 landen lid van de ON .