17 jan 2003 16:00

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004.

Dit voorontwerp van wet: - bevestigt de financiële inspanning geleverd door de werkgevers ter bevordering van de inschakeling van jongeren, in het bijzonder van de laaggeschoolden, en van de risicogroepen. - bevat een aantal wijzigingen aan de reglementering inzake de startbanen, inzonderheid voor wat uiterst precaire subdoelgroepen betreft, zoals jongeren van vreemde afstamming en de mindervaliden. - voorziet een verlenging van de op dit ogenblik lopende mogelijkheden voor brugpensioen en halftijds brugpensioen. - beoogt de aanvullende vergoedingen die door of namens de werkgever worden toegekend aan ex-werknemers, buiten het kader van het brugpensioen, vrij te stellen van bijdragen en inhoudingen voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. - wijzigt de programmawet van 24 december 2002. - stelt de datum van inwerkingtreding vast op 1 januari 2003.