17 jan 2003 16:00

Maatschappelijke integratie

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) een voorschot op de Staatstoelage toe te kennen voor de uitvoering van de wet inzake het recht op maatschappelijke integratie. De mogelijkheid van toekenning van voorschotten op de Staatstoelage is voorzien in artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Dit voorschot heeft betrekking op de eerste 6 maanden van 2003 en bedraagt 50% van de aan het OCMW toegekende Staatstoelage voor het jaar 2001. (*) tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002.