17 jan 2003 16:00

Openbare statistiek

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de openbare statistiek.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de openbare statistiek.

Het is de bedoeling het wettelijk kader voor de Belgische statistiek in overeenstemming te brengen met de huidige noodwendigheden. De Belgische statistiekwet dateert immers van 1962 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. De nieuwe wetgeving behandelt punten zoals: - de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; - de instelling van een certificatiesysteem, waarbij het Nationaal Instituut voor de Statistiek de methodes certificeert van diegenen die openbare statistieken willen publiceren; - de terbeschikkingstelling van individuele anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Op dit ogenblik laat de statistiekwet alleen maar toe om globale anonieme gegevens ter beschikking te stellen; - de bescherming van persoonsgegevens. Dit voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.