17 jan 2003 16:00

Asielaanvragen

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd houdende regeling van het onderzoek van asielaanvragen. Een eerste besluit zal de onderzoeksprocedure van asielaanvragen organiseren op het niveau van de Dienst Vreemdelingenzaken. Een tweede besluit zal hetzelfde doen voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd houdende regeling van het onderzoek van asielaanvragen. Een eerste besluit zal de onderzoeksprocedure van asielaanvragen organiseren op het niveau van de Dienst Vreemdelingenzaken. Een tweede besluit zal hetzelfde doen voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

Gedurende vijftien jaar was het onderzoek van asielaanvragen verricht door elk van de besturen er slechts geregeld door eenvoudige, onzekere en niet gecodificeerde administratieve praktijken, die uitsluitend werden overgelaten aan de betrokken instanties. De rechtscolleges geroepen om een rol te spelen in de asielprocedure, namelijk de Vaste Commissie voor Vluchtelingen en de Raad van State beschikken dan weer sinds lang over eigen procedurebesluiten. Dat zal dus weldra het geval zijn voor alle asielinstanties, die over procedurebesluiten zullen beschikken. Beide besluiten leggen formeel een reeks bestaande praktijken vast en stellen een snelle en zekere procedure in. De krachtlijnen van het besluit betreffende de onderzoeksprocedure van asielaanvragen op het niveau van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn: * De asielaanvrager inlichten; * Rekening houden met documenten voorgelegd ter ondersteuning van de aanvraag; * De verhoormodaliteiten; * Precisering van de verplichtingen van de ambtenaren en hun deontologie; * Precisering van de verplichtingen van de tolken en hun deontologie; * De motivering van de beslissingen genomen door de asielinstanties. De grote lijnen van de onderzoeksprocedure van asielaanvragen op het niveau van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen zijn: * De onafhankelijk van de Commissaris-generaal versterken; * De vorming van de ambtenaren verbeteren en een deontologische code invoeren; * De kandidaat-vluchteling confronteren, onder meer om tegenstrijdigheden in zijn relaas op te helderen; * De verplichtingen en de deontologie van de tolken preciseren; * De Commissaris-generaal de mogelijkheid bieden de aandacht van de Minister te trekken op de specifieke aspecten bij uitwijzing (zwangerschap, ziekte...).