17 jan 2003 16:00

Vergoeding van toepassing op de beroepsinlevingsovereenkomst

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de minimumvergoeding van toepassing op de beroepsinlevingsovereenkomst wordt vastgesteld.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de minimumvergoeding van toepassing op de beroepsinlevingsovereenkomst wordt vastgesteld.

Het ontwerp stelt het bedrag vast dat aan de stagiair toekomt in het kader van de beroepsinlevingsovereenkomst (*). Deze vergoeding, die door de werkgever ten laste wordt genomen, stemt overeen met het bedrag van de leervergoeding voor beroepen die uitgeoefend worden door werknemers in loondienst (**). (*) zie programmawet van 2 augustus 2002, titel IV, hoofdstuk X. (**) voorzien door artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1988 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding