20 jul 2011 12:55

Kernenergie

Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed met de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties. Het ontwerp zet gedeeltelijk richtlijn 2009/71/Euratom in Belgisch recht om en komt tegemoet aan de behoefte om over transparante en voor derden afdwingbare regels voor de veiligheid van kerninstallaties te beschikken.

De veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties zijn thans opgenomen in de veiligheidsrapporten die de vergunningsaanvragen voor de kerninstallaties van hoogste klasse vergezellen. Ook al zijn ze ruim voldoende, toch moedigt  de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) België en andere lidstaten aan om hun eigen regelgeving te ontwikkelen op basis van haar aanbevelingen. Het resultaat hiervan is een actieplan dat de exploitant van de kerncentrale opstelt om het geheel van de referentieniveaus van de WENRA te kunnen naleven, en een regelgevend actieplan waarvan het ontwerp van kb deel uitmaakt.