28 nov 2008 18:24

Kieswetten

Aanpassing van de kieswetgeving voor Europese en gewestelijke verkiezingen

Aanpassing van de kieswetgeving voor Europese en gewestelijke verkiezingen

De ministerraad heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die het kieswetboek, de gewestelijke kieswetten en de Europese kieswet wijzigen (wet van 23 maart 1989). 

Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voert voor de organisatie van de verkiezing van het Europees parlement, de gewesten en de gemeenschappen dezelfde vernieuwingen in die de wet van 13 februari 2007 in het kieswetboek heeft ingevoerd.  Het betreft de digitale transmissie van de processen-verbaal tijdens de verkiezingsoperatie, het digitaal doorsturen van contactgegevens van de leden van de kiesbureaus, de nummering van kandidaten op de stembiljetten en de vermelding van het rijksregisternummer op de kiezerslijst.

Daarnaast voeren de voorontwerpen verbeteringen in die gebaseerd zijn op de ervaringen van de federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 en het verslag van de Office for democratic institutions and Human rights dat afhangt van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa.

Zo mogen de kopieën van de kiezerslijsten waarover de politieke partijen beschikken het rijksregisternummer niet vermelden. Meer beroepscategorieën komen  in aanmerking voor de functie van voorzitter of bijzitter van een stembureau. Kiezers die naar het buitenland reizen kunnen makkelijker bij volmacht stemmen. Indien ze geen bewijsstuk kunnen voorleggen, volstaat een eenvoudige verklaring op erewoord. De kandidaat die zich voorstelt als effectief en plaatsvervangend lid, kan niet als plaatsvervangend lid verkozen worden als hij als effectief werd verkozen. 

Verder wordt het tijdsschema van de kiesverrichtingen hetzelfde als dat van de parlementsverkiezingen. In het kieswetboek komt een apart hoofdstuk dat gewijd is aan de sluiting van de verrichtingen en het doorsturen van de processen-verbaal van de kiesbureaus naar de twee kamers en naar de FOD Binnenlandse Zaken. Ten slotte worden ook de observatoren die door internationale organisaties worden gestuurd erkend in de kieswet.