23 mrt 2015 14:20

Kinderarmoede en sociale uitsluiting: de plaats van België in Europa op vlak van sociale bescherming

Armoederisico bij kinderen hoger dan rest van de bevolking

Het armoederisico bij kinderen is in heel wat Europese landen groter dan dat van de bevolking in het algemeen. In België leefde in 2012 16,7% van de jongeren onder 18 jaar in een gezin waarvan het inkomen onder de armoededrempel ligt, tegenover 15% voor de volledige bevolking. Hoewel in België de globale impact van de crisis op de armoede eerder beperkt is gebleven, is het armoederisico bij jongeren licht toegenomen, terwijl het bij ouderen is afgenomen.

Kinderbijslag en fiscale voordelen halveren armoederisico in België

Levert onze sociale bescherming een bijdrage tot de bescherming tegen kinderarmoede? Het antwoord is duidelijk: ja. Het armoederisico bij kinderen halveert dankzij het bestaan van de kinderbijslag en andere fiscale voordelen (van 27% tot 15%). Het sterkste effect is er voor kinderen uit eenoudergezinnen (van 60% naar 40%).

Uitgaven voor gezin & kinderen in België rond het Europese gemiddelde

In België vertegenwoordigen de sociale uitgaven voor gezin en kinderen gemiddeld 7,16 % van de totale sociale uitgaven. Het gaat dan over uitgaven voor kinderbijslag, ouderschapsverlof, kinderdagverblijven, thuishulp, enz. Dit komt overeen met 2.26% van het BBP of een totaalbedrag van 6,5 miljard euro. Hiermee situeert België zich rond het Europese gemiddelde (2,27% van het BBP voor de EU15). Toch merken we dat er duidelijke verschillen zijn met sommige buurlanden en de Scandinavische landen waar de sociale uitgaven voor gezinsondersteuning en kinderen hoger liggen dan bij ons. We denken bijvoorbeeld aan Luxemburg (3,35% BBP), Duitsland (3,14% BBP), Denemarken (4,09%BBP, maar ook Zweden en Finland).

Uitgaven voor ouderschapsverlof sterk toegenomen op 10 jaar tijd

De uitgaven voor ouderschapsverlof zijn sterk toegenomen tussen 2002 en 2012, goed voor een groei van 167,34 %. Ouderschapsverlof is daarnaast ook iets dat in heel wat andere Europese landen niet ingeburgerd lijkt te zijn.

België doet belangrijke inspanningen in de strijd tegen sociale uitsluiting

België behoort binnen Europa tot de landen die het hoogste % uitgaven hebben in de strijd tegen sociale uitsluiting. Onze uitgaven bedragen 2,47% van de totale sociale uitgaven of 0,75% van het BBP. Het Europees gemiddelde binnen de EU-15 bedraagt 0,44% van het BBP. Naast inkomenssteun werden ook de uitgaven op vlak van huisvesting, de rehabilitatie van alcohol- en drugsverslaafden en andere uitgaven zoals voeding, kledij, brandstof, juridische bijstand, enz. bekeken.

Elke Sleurs, staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Bestrijding van de fiscale fraude: “Deze cijfers illustreren duidelijk het belang van een efficiënte strijd tegen sociale uitsluiting. Bovenop de reeds bestaande instrumenten heeft de federale regering nu bijkomende maatregelen genomen om de koopkracht van de meeste kwetsbare groepen in onze samenleving te beschermen en te versterken. We verhogen de laagste sociale uitkeringen en pensioenen met twee procent. Zo gaan de uitkeringen stelselmatig in de richting van de Europese armoedegrens. Want iedere persoon in armoede is er een teveel.”

Hoe staat België in Europa op vlak van uitgaven en inkomsten sociale bescherming?

In de publicatie “Sociale bescherming in België: ESSOBS-data 2012” zijn ook de statistieken opgenomen van de uitgaven en inkomstenbronnen van sociale bescherming mbt 2011, zowel in België als in Europa.

De volledige publicatie is raadpleegbaar op de website van de FOD Sociale Zekerheid:

http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kerncijfers/brochure_essobs_2012_nl.pdf

 

Meer info

 

Dirk Moens | expert sociale bescherming in Europa bij de FOD Sociale Zekerheid

0473 63 83 67 | dirk.moens@minsoc.fed.be

 

Barbara de Clippel | woordvoerder FOD Sociale Zekerheid

0473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be

 

Jeroen Lemaitre | woordvoerder Elke Sleurs

0486 51 86 55 | jeroen.lemaitre@elkesleurs.fed.be