25 mrt 2010 18:22

Klimaatverandering

Coördinatie van het federale beleid inzake de strijd tegen klimaatverandering

Coördinatie van het federale beleid inzake de strijd tegen klimaatverandering

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen over de coördinatie van het federale  beleid inzake de strijd tegen de klimaatverandering. Het voorstel van minister van Klimaat Paul Magnette geeft vorm aan de bijdrage die de fedale overheid zal leveren om de uitdagingen op het vlak van klimaatverandering het hoofd te bieden. 

De regering heeft er zich in haar regeerakkoord van 20 maart 2008 toe verbonden om coördinerend en stimulerend op te treden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Om de reductiedoelstellingen in goede banen te leiden, voert het voorontwerp federale klimaatplannen in, die de coördinatie van alle federale maatregelen zullen versterken.  Elk plan moet beantwoorden aan duidelijke vereisten op het vlak van langetermijnstrategie, transparantie en opvolging.

Het federale klimaatplan wordt gebaseerd op een beleidsvisie die het in een langetermijnvisie kadert. Het klimaatcomité 2050, dat uit ten hoogste zeven onafhankelijke deskundigen zal bestaan, zal de visie ontwerpen. Een nieuwe permanente werkgroep binnen de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling zal het federale klimaatplan voorbereiden, opvolgen en evalueren.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de gewesten in de uitgebreide interministeriële conferentie Leefmilieu, waarna het opnieuw aan de ministerraad wordt voorgelegd.