12 feb 2021 17:21

Klinische netwerking tussen ziekenhuizen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed betreffende de uitsluiting van de ziekenhuisnetwerken van het concentratietoezicht van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Dit voorontwerp betreft de uitsluiting van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken van het concentratietoezicht van de Belgische Mededingingsautoriteit. Eén van de doelstellingen is dat de ziekenhuizen zo snel mogelijk de in 2019 besliste hervorming van de sector kunnen uitvoeren die voorziet dat elk ziekenhuis tot een locoregionaal ziekenhuisnetwerk behoort.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de toepassing van de voorafgaande controle op concentraties van de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft