16 feb 2007 16:00

Koopzondagen

Het aantal koopzondagen in de distributiesector wordt verhoogd tot zes

Het aantal koopzondagen in de distributiesector wordt verhoogd tot zes

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1987 over de tewerkstelling van werknemers op zondag in de distributiesector. Dit ontwerp werd ingediend door minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het aantal koopzondagen wordt van drie op zes gebracht. De zes koopzondagen kunnen vrij worden ingevuld. Er wordt niet geraakt aan de loons- en arbeidsvoorwaarden van de eerste drie koopzondagen. Voor wat betreft de bijkomende drie koopzondagen wordt inzake de verloning een afspraak gemaakt via collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal niveau of bij het ontbreken hiervan via CAO op ondernemingsniveau. Bij gebrek aan een akkoord in de onderneming kan een individuele regeling getroffen worden die steeds moet uitgaan van een verloning aan minimaal 200% van het basisloon. Hiervan kan bijgevolg via een sector- of bedrijfsovereenkomst worden afgeweken. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad.