02 jun 2006 16:13

Kosteloze borgtocht

Betere bescherming borgsteller

Betere bescherming borgsteller

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet over de kosteloze borgtocht goed. Vandaag stellen mensen zich borg voor familieleden of vrienden zonder goed de soms verregaande financiële gevolgen in te schatten. Zo is het vandaag mogelijk zich onbeperkt in tijd of bedrag borg te stellen. Bovendien is de borgsteller vaak niet goed op de hoogte van wat hem te wachten staat en wordt hij niet steeds voldoende geïnformeerd over de te betalen schuld. Om borgstellers beter te beschermen en te informeren worden een aantal principes naar voren geschoven die in een wet zullen worden gegoten. Mensen stellen zich borg omdat ze hun dochter of zoon willen helpen een huis te bouwen, omdat hun broer een auto wil kopen of omdat ze hun beste vriendin willen helpen om haar droom, een eigen winkel, te realiseren. Helaas zijn vele mensen zich niet bewust van de gevolgen die zo'n borgstelling kan hebben. Als je vandaag borg staat voor iemand, doe je dat soms voor onbepaalde duur of soms voor een onbepaald bedrag en ben je vaak niet goed op de hoogte van wat je te wachten staat. Bovendien word je als borgsteller vaak niet goed geïnformeerd over de te betalen schuld. Om borgstellers een betere bescherming te bieden, worden enkele principes in een wet gegoten. Zo zal er voortaan steeds een schriftelijke overeenkomst moeten worden gesloten waarin een aantal voorwaarden duidelijk op papier moeten worden vermeld. Zo moet het bedrag van de borgtocht voortaan beperkt worden door de maximumschuld op papier vast te leggen. Naast het bedrag van de borg, moet ook de duur van de overeenkomst beperkt worden. In de overeenkomst moet duidelijk worden vermeld hoe lang de borg duurt. Verder worden de zaken in geval van overlijden van de borgsteller ook beter geregeld. Wie een erfenis krijgt, moet ingelicht worden over het bestaan van borg zodat hij kan beslissen de erfenis te weigeren. Bij aanvaarding kan de borg nooit groter zijn dan het erfdeel. En ten slotte moet iemand die zich borg stelt tijdens de duur van de borgtocht ook alle nodige informatie krijgen over de schuld. Daarom moet de schuldeiser voortaan alle informatie over de evolutie van de schuld aan de borgsteller overmaken. Wanneer de schuldenaar bijvoorbeeld wordt aangemaand tot betalen moet de borgsteller hiervan worden verwittigd, zodat hij weet dat er zich problemen (kunnen) voordoen.