06 okt 2017 16:21

Kosten van farmaceutische specialiteiten: bepaling van de "goedkoopste geneesmiddelen"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bepaling van de "goedkoopste geneesmiddelen" en van de virtuele 20% vork.

Dit dossier betreft een precisering van de manier waarop het statuut “goedkoopste geneesmiddelen" toegekend wordt. Het opstellen van de lijst van de "goedkope/goedkoopste” geneesmiddelen gebeurt in 2 stappen: er wordt eerst een voorlopige versie opgesteld en daarna een definitieve versie. De voorlopige versie wordt meegedeeld zodat bedrijven vrijwillige prijsdalingen kunnen indienen voor hun producten die niet meer als “goedkoop/goedkoopst” aangeduid staan. Bij het verwerken van de prijsdalingen geldt de grootste vergoedingsbasis die nog als "goedkoop/goedkoopst” aangeduid staat in de voorlopige versie als referentiepunt. Op die manier kunnen ze in de definitieve versie toch als “goedkoop/goedkoopst” aangeduid worden om op die manier een continuïteit voor de patiënt te garanderen.

Deze werkwijze is conform de twee regels die in artikel 94 gepreciseerd worden en die zowel voor de voorlopige versie als voor de definitieve versie gelden:

  1. de basisregel van de "5% vork" 
  2. de nieuwe regel van de "20% vork" die enkel toegepast kan worden als de groep geen drie "goedkope/goedkoopste" verpakkingen bevat. 

Door het invoeren van de nieuwe “20% vork” regel begin dit jaar is het voor bedrijven niet altijd even duidelijk tot welk prijsniveau ze de prijs moeten dalen (5% of 20%) in situaties met bijvoorbeeld slechts twee verpakkingen die in de voorlopige versie als "goedkoop/goedkoopst" aangeduid staan en waarbij alle andere verpakkingen zich buiten de 20% vork situeren. 

Als een bedrijf daalt tot het niveau van de “20% vork” met de bedoeling ook als “goedkoop/goedkoopst” aangeduid te worden, maar een concurrerend bedrijf een lagere prijs voorstelt, valt het eerste product toch nog uit de boot. Prijsdalingen tot het niveau van de “20% vork” moeten in dergelijke situaties als “goedkoop/goedkoopst” aangeduid kunnen worden, althans voor maximaal 1 maand (m.a.w. bij het opstellen van de lijst voor de volgende maand vallen deze verpakkingen wel uit de boot als er geen extra prijsdaling ingediend wordt).

Om deze werkwijze te kunnen toepassen, wordt artikel 94 aangepast. De aanpassing preciseert de werkwijze en voert een duidelijk virtueel referentiepunt in voor de hierboven beschreven situaties.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten