30 nov 2012 18:17

Kostprijzen voor analyses door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vastgelegd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de prijzen voor analyses uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vastlegt.

De kostprijs wordt gebaseerd op de kosten voor gebouwen, administratieve kosten en kosten per analyse. De prijzen voor afwijkende analyses worden op basis van andere criteria berekend.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het advies van de Raadgevend Comité van het FAVV, de Raad van State en werd overlegd met de gewestelijke regeringen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen