05 jun 2015 12:03

Kritiek op het gebrek aan genderanalyse van de eerste maatregelen van de regering met betrekking tot de werknemerspensioenen

Brussel – 5.06.2015 - In zijn advies van 29 mei 2015 betreurt de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen het gebrek aan een degelijke studie over de impact van de regeringsmaatregelen op de vrouwelijke werknemers zoals het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, de voorwaarden in verband met de toegang tot het vervroegd pensioen en het optrekken van de toegangsleeftijd voor een overlevingspensioen. Ondanks het feit dat alle experten wijzen op mogelijke verschillen volgens sex, werd er geen enkele genderanalyse uitgevoerd.

Het rustpensioen is het eindpunt van een ganse loopbaan. Veeleer dan zich te focussen op het einde van de beroepsloopbaan, zijn het de arbeids- en loonsvoorwaarden die moeten herzien worden. De Raad wijst op het cruciaal belang van de opbouw van een sterke en volledige loopbaan en vraagt een versoepeling om studiejaren te regulariseren en om vrijwillige bijdragen te storten, in meerdere gevallen dan op dit ogenblik mogelijk. Terzelfdertijd moeten jonge werknemers, mannen en vrouwen, stelselmatig hierover worden geïnformeerd.


De Raad vraagt opnieuw de opheffing van het “samendrukkingsmechanisme tot voltijdse dagen» van de gepresteerde dagen van de deeltijdse werknemers. Deze wijze van berekening breekt met de algemene regel van de prorata temporis en straft deze werknemers tweemaal. Bovendien is het in strijd met het Europees recht (Richtlijn 79/7/EG inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen in sociale zekerheid).


Wat betreft het optrekken van de leeftijd voor de toegang tot het overlevingspensioen, twijfelt de Raad nog steeds aan de zogenaamde positieve effecten op het inkomen en de opbouw van de eigen rechten van jonge overlevende echtgenoot(ote) zolang er geen begeleidings-maatregelen komen om voor hen werk te vinden na de overgangsperiode.


Tenslotte herhaalt de Raad aan de Minister van Pensioenen zijn verzoek om tijdig te worden geraadpleegd en betrokken bij alle dossiers van de Hervorming (impact zware beroepen, gelijkgestelde periodes, gezinsdimensie, afgeleide rechten, enz...) die een impact hebben op de pensioenen en op de beroepsloopbaan van vrouwen. De Raad is bereid om een beleid van gendermainstreaming in de pensioenen te helpen realiseren voor zover er beroep gedaan wordt op zijn expertise.


Het advies n°147 is te lezen vanaf maandag 8 juni op de site van de Raad van de Gelijke Kansen: http://www.raadvandegelijkekansen.be.

 

Perscontact:
Francine Hantson

francine.hantson@iefh.belgique.be 

02/233.40.18 

0474/98.75.00
 

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1993, vervangen door dat van 4 april 2003. De Raad is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken. Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen is belast met het dagelijks secretariaat van de Raad.