14 okt 2005 17:00

Kruispuntbank

Datum waarop de commercialisering van de gegevens in werking treedt

Datum waarop de commercialisering van de gegevens in werking treedt

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet (*) tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, en meer bepaald inzake de commercialisering van openbare gegevens uit de KBO. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Men vraagt het advies van de Raad van State binnen de 30 dagen, aangezien een spoedige inwerkingtreding van dit artikel onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de KBO en het optimale gebruik van zijn inhoud. (*) van 16 januari 2003