07 nov 2008 17:38

Kruispuntbank van Ondernemingen

Versterking van de Kruispuntbank van Ondernemingen - Tweede lezing

Versterking van de Kruispuntbank van Ondernemingen - Tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing en na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet (*) goed dat de rol van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet uitbreiden.

Het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft als doel de Kruispuntbank van Ondernemingen als unieke gegevensbron van talrijke ondernemingsgegevens te verbeteren. Het voorstel geeft nu een precieze omschrijving van de ondernemingen die in de Kruispuntbank moeten worden opgenomen.

Het voorontwerp van wet beoogt aldus de opname in de KBO van de vrije, intellectuele of dienstverlenende beroepen die er nog geen deel van uitmaken.

Om zoveel mogelijk personen van de voordelen van de KBO-gegevensbank te laten genieten, moet deze volledig zijn en gebruikt kunnen worden door alle ondernemingen, rechtspersonen of natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen van levering van diensten of goederen, alsook door de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die een economische activiteit uitoefenen. 

Daarnaast zullen ondernemingen die wegens overlijden of faillissement niet meer bestaan ambtshalve uit de Kruispuntbank van Ondernemingen worden geschrapt.

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen