10 jan 2003 16:00

Kruispuntbank van ondernemingen

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare besturen, de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een eerste reeks van uitvoeringsbesluiten goed rond de Kruispuntbank van ondernemingen.

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare besturen, de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een eerste reeks van uitvoeringsbesluiten goed rond de Kruispuntbank van ondernemingen.

De wet tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen werd door het Parlement goedgekeurd op 23 december 2002. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) werd, zoals voorzien, op technisch vlak geoperationaliseerd en is nu in werking binnen de FOD Economie. Op dit ogenblik wordt de databank echter nog gevoed vanuit de verschillende administratieve gegevensbestanden. In de KBO wordt aan alle ondernemingen een uniek identificatienummer toegekend. Deze kruispuntbank is één van de beleidsprioriteiten van de regering en een hoeksteen van het beleid inzake e-government. Door de toekenning van een uniek ondernemingsnummer wordt de communicatie tussen ondernemingen en zelfstandigen enerzijds en de overheid anderzijds sterk vereenvoudigd. Dit uniek nummer zal geleidelijk alle specifieke nummers vervangen die door de verschillende overheidsdiensten worden toegekend. Alle basisidentificatiegegevens zullen in de toekomst centraal worden opgeslagen en ter beschikking worden gesteld van alle overheidsdiensten. In de toekomst zullen de ondernemingen hun basisidentificatiegegevens nog slechts éénmaal aan de overheid moeten mededelen. Eens zij een identificatienummer gekregen hebben zal de mededeling van dat nummer volstaan, waarna de overheidsdiensten zelf de nodige gegevens zullen kunnen opvragen bij de KBO. Om toe te laten dat de Kruispuntbank de enige opslagplaats van identificatiegegevens van ondernemingen wordt, en dus rechtstreeks kan worden bijgewerkt door alle overheidsdiensten (voorzien voor 1 maart), moesten nog een aantal uitvoeringsbesluiten genomen worden. Het gaat om : - een koninklijk besluit dat de toekenning van het ondernemingsnummer, de samenstelling ervan, de schrapping evenals de regels inzake overdraagbaarheid van dat nummer regelt; - een koninklijk besluit dat de samenstelling en de werking van de coördinatiecommissie regelt. De samenstelling van deze commissie is hoogdringend aangezien haar advies noodzakelijk is voor een aantal andere uitvoeringsmaatregelen van de wet; - een koninklijk besluit tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van Ondernemingen in oorlogstijd. Dit besluit voorziet een gelijkaardige regeling als deze die bestaat voor de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.. Deze ontwerpen-KB's zullen voor dringend advies aan de Raad van State worden voorgelegd.