10 jan 2003 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 januari 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze persbriefing. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft vooreerst zijn deelneming meegedeeld aan de families van de twee slachtoffers van het ongeluk met de Cessna van de Federale Politie. Hij heeft vervolgens de principe-erkenning van de overstromingen van eind 2002 tot algemene ramp bevestigd. De vergoedingsprocedure zal versneld worden, onder andere door het aanwerven van deskundigen. De slachtoffers van de overstromingen zullen bovendien genieten, op fiscaal vlak, van betalingsfaciliteiten, van vrijstelling van nalatigheidinteresten en eventueel van de terugbetaling van voorafbetalingen. Daarnaast heeft de Ministerraad ook beslist dat de wet van 30 december 2002 op de ecotaksen en de ecoboni gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad van 10 maart en in werking zal treden op 20 maart 2003. De Ministerraad heeft eveneens de volgende punten goedgekeurd: - een eerste reeks van uitvoeringsbesluiten rond de Kruispuntbank van ondernemingen. (bericht 2) - een ontwerp van koninklijk besluit rond het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken. (bericht 4) - een ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst "Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking".(bericht 9) - het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de technische assistentie van de rij-simulator LEOPARD. (bericht 10) - het uitschrijven van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit, ten voordele van de inplaatsstelling van het Belgische detachement in het kader van de Belgische deelname aan de internationale beveiligingsmacht ISAF III in Afghanistan. (bericht 11) - een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de afdeling Land van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. (bericht 12) - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de inning van een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie. (bericht 13) - een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering, voor een betere doorstroming van de informatie. (bericht 14) - een ontwerp van koninklijk besluit rond de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. Daarmee wordt het kader van de Copernicushervorming verbreed van Federale Overheidsdiensten naar openbare instellingen van sociale zekerheid. Het koninklijk besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. (bericht 15) - de toetreding van België tot de internationale Overeenkomst met betrekking tot de maan. (bericht 19) - twee interne akkoorden tussen de vijftien Lidstaten van de Europese Unie. (bericht 20) - het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds. (bericht 21)