10 jan 2003 16:00

Managementfuncties en loopbaansysteem bij openbare instellingen van sociale zekerheid volgen Copernicushervorming

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond "de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid". Daarmee wordt het kader van de Copernicushervorming verbreed van Federale Overheidsdiensten naar openbare instellingen van sociale zekerheid. Het koninklijk besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond "de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid". Daarmee wordt het kader van de Copernicushervorming verbreed van Federale Overheidsdiensten naar openbare instellingen van sociale zekerheid. Het koninklijk besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Situering De concrete implementatie van de Copernicushervorming voor de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg realiseert zich in grote mate met en via de openbare instellingen van sociale zekerheid. De openbare instellingen, in tegenstelling tot de FOD's, worden beheerd op paritaire wijze. Het zijn instellingen met eigen rechtspersoonlijkheid. Zij dragen bij tot het permanent garanderen van het hoog niveau van sociale bescherming in België. Deze instellingen van sociale zekerheid hebben in het verleden reeds een paar belangrijke interne hervormingen doorgevoerd. Daardoor streven deze instellingen nu reeds volgens basisprincipes na die vergelijkbaar zijn met deze van Copernicus: efficiëntie, effectiviteit en klantvriendelijkheid. Ondanks hun bijzonder statuut, verloopt de hervorming binnen de instellingen van sociale zekerheid als het ware parallel met de Copernicushervorming: de bestuursovereenkomst en het bestuursplan bij de sociale instellingen zijn vergelijkbaar met respectievelijk het managementplan en het operationeel plan bij Copernicus. Toepassing Zo worden nu de mandaten bij de sociale parastatalen ingevoerd zoals de Copernicushervorming ze voorschrijft: alle ambtenaren met managementfuncties worden aangesteld voor een mandaat van 6 jaar. Hieraan is een tweejaarlijkse evaluatie verbonden. Ze worden geselecteerd a.h.v. een selectieproef georganiseerd door Selor, die de meest geschikte kandidaat voor de functie aanwijst. De generieke competenties worden per niveau bepaald, over alle openbare instellingen van sociale zekerheid heen. Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid die op 1 januari 2003 over een door de Ministerraad goedgekeurde bestuursovereenkomst beschikken, wordt evenwel een eenheidsproef georganiseerd om na te gaan of de huidige leidend ambtenaar en adjunct leidend ambtenaar over de nodige generieke en functiespecifieke competenties beschikken. Alle andere managementfuncties (en deze van leidend ambtenaar of adjunct leidend ambtenaar indien de huidige functiehouders niet over de nodige competenties zouden blijken te beschikken), worden vacant verklaard voor zowel internen als externen en ingevuld volgens de principes van Copernicus (assessment, interview, eindindeling in groepen zeer geschikt, geschikt, minder geschikt, niet geschikt). Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid die op 1 januari 2003 nog niet zouden beschikken over een door de Ministerraad goedgekeurde bestuursovereenkomst, worden de functies van leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar sowieso vacant verklaard en ingevuld volgens de principes van Copernicus. Nieuwe loopbaansysteem Voor de niveaus B, C en D gelden nu al dezelfde principes als voor de loopbanen van de FOD's. Voor niveau A zullen de Copernicusprincipes toegepast worden. De overgang van niveau 1 naar niveau A geschiedt dus op het ogenblik dat de openbare instelling van sociale zekerheid heeft aangetoond dat een BPR-studie is uitgevoerd en geïmplementeerd, hetzij door nog te leveren inspanningen, hetzij door een validatie van reeds geleverde inspanningen en resultaten en ten vroegste op 1 januari 2004. De Copernicushervorming is dus niet alleen van toepassing op de federale overheidsdiensten, maar wordt vanaf nu ook doorgetrokken naar andere openbare instellingen. Het invoeren van mandaten voor de leidend ambtenaar en adjunct leidend ambtenaar maakt deel uit van het creëren van een nieuwe managementcultuur, één van de vier basisprincipes van de Copernicushervorming. De andere drie principes zijn: een nieuwe HR-visie, een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe manier van werken (herbekijken van de processen). Openbare Instellingen van sociale zekerheid * Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid: DOSZ * Fonds voor Arbeidsongevallen: FAO Fonds voor Beroepsziekten: FBZ * Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden: HVKZ * Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen: HVW * Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering: HZIV * Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: KSZ * Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: RIZIV * Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: RJV * Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers: RKW * Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen: RSVZ * Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: RSZ * Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: RVA * Rijksdienst voor Pensioenen: RVP * Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten: RSZPPO