10 jan 2003 16:00

Overeenkomst met betrekking tot de maan

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de toetreding van België tot de internationale Overeenkomst met betrekking tot de maan (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de toetreding van België tot de internationale Overeenkomst met betrekking tot de maan (*).

Die Overeenkomst heeft in hoofdzaak betrekking op het onderzoek met wetenschappelijke doeleinden van de maan en de andere hemellichamen van het zonnestelsel, maar ook op de eventuele exploitatie van de rijkdommen van die hemellichamen waaraan ze het statuut toekent van gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Krachtens dat statuut verbinden de Staten die partij zijn zich ertoe, op het gepaste ogenblik, een exploitatieregime te installeren dat de voordelen ervan voor alle landen garandeert, in het bijzonder de ontwikkelingslanden. De Staten worden erin aangemoedigd actief samen te werken en elkaar bij te staan. Elk gebruik van de maan of de hemellichamen voor militaire doeleinden is verboden. Bovendien kan geen enkele Staat of privé-persoon zich de hemellichamen of een gedeelte ervan toe-eigenen (**). Zo wordt België de tiende Staat die partij is bij de Overeenkomst met betrekking tot de maan (***) en de derde lidstaat va n de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). De substantiële bijdrage van ons land, in het kader van de ESA-programma's, in de toekomstige missies naar Mars (Mars Express) alsook in maanverkenningsprojecten, rechtvaardigt zijn toetreding tot het voornaamste instrument van internationaal recht voor wat dergelijke activiteiten betreft. Bovendien wil België opnieuw zijn rol bevestigen binnen de Verenigde Naties in het kader van de regeling van de ruimteactiviteiten en de ontwikkeling van het internationaal ruimterecht. (*) de Overeenkomst tot regeling van de activiteiten van de Staten op de maan en de andere hemellichamen (de zogeheten "Overeenkomst met betrekking tot de maan"), die op 18 december 1979 tot stand is gekomen, is op 11 juli 1984 internationaal in werking getreden. (**) dat beginsel staat trouwens los van de Overeenkomst met betrekking tot de maan en geldt voor de gehele internationale gemeenschap. (***) samen met Australië, Oostenrijk, Chili, Mexico, Nederland, Pakistan, de Filippijnen en Uruguay.