10 jan 2003 16:00

Vergoeding voor bepaalde prestaties van het lokale politiekorps

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de inning van een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de inning van een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft algemene regels voor de berekening van de vergoeding, die de lokale overheden moeten leiden bij de vaststelling van hun eigen reglement ter zake. De afschrijvingskosten en -in principe- beheerskosten worden niet meer in rekening gebracht maar wel bijvoorbeeld man-uren en brandstof van voertuigen. Mits zekere beperkingen sluit het ontwerp niet uit dat een politiezone een andere zone of een gemeente die van haar zone deel uitmaakt doet betalen voor bepaalde ten voordele van deze gemeente geleverde prestaties. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) houdende uitvoering van artikel 90 van de wet van 7 december 1998.