30 sep 2022 15:28

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg: samenstelling Toezichtcommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de concrete samenstelling van de Toezichtcommissie regelt in het kader van een kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

De wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg werd door de wet van 30 juli 2022 onder meer gewijzigd op het vlak van de Toezichtcommissie. De gewijzigde bepalingen voorzien in een multidisciplinaire Nederlandstalige en Franstalige Kamer waarin een aantal categorieën van gezondheidszorgbeoefenaars verplicht zijn vertegenwoordigd.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de concrete samenstelling van de multidisciplinaire Kamers. Voor elke categorie van gezondheidszorgbeoefenaars wordt bepaald met hoeveel leden (effectieve en plaatsvervangende) zij worden vertegenwoordigd binnen elke Kamer van de commissie.

Daarnaast werd voor de gezondheidsbeoefenaars bepaald dat zij behoren tot dezelfde categorie als de gezondheidszorgbeoefenaars die ze vertegenwoordigen en dat zij door middel van een verklaring op eer een voldoende (recente) beroepservaring moeten kunnen aantonen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.