06 jul 2012 17:56

Lancering van het federale plan gender mainstreaming

 Niet minder dan 40 beleidsaspecten zullen de genderdimensie integreren om bepaalde ongelijkheden tussen en vrouwen te vermijden of bij te sturen
Brussel, 6 juli 2012 - De vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, verheugt zich, met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, over het federale plan gender mainstreaming dat op 6 juli op de agenda van de Ministerraad staat.

Ter herinnering, in België werd gender mainstreaming verplicht door de wet van 12 januari 2007. Ook al werden immers veel inspanningen geleverd, vooral op wetgevend vlak, om naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te streven, is de werkelijke gelijkheid nog niet bereikt.

 

Gender mainstreaming kan omschreven worden als een transversale strategie die betrekking heeft op alle bevoegdheidsdomeinen. De bedoeling ervan is om te vermijden dat beleidsaspecten van de overheid ongelijkheden tussen mannen en vrouwen creëren of versterken. Deze vernieuwende en ambitieuze methode werd bekrachtigd door verschillende internationale instanties zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Europese Raad.

 

Concreet zorgt deze strategie ervoor dat alle stappen van de politieke processen – voorbereiding, inwerkingtreding, opvolging en evaluatie – rekening houden met de genderdimensie. Deze aanpak houdt in dat men de positieve of negatieve invloed meet van het genomen beleid op de vrouwen en mannen.

 

Om de inwerkingstelling van de wet van 12 januari 2007 te verzekeren, heeft de wetgever een interdepartementale coördinatiegroep opgericht, die enerzijds bestaat uit leden van de beleidscellen van alle regeringsleden en anderzijds uit vertegenwoordigers van de verschillende administraties (de coördinatoren in gender mainstreaming).

 

De groep, beheerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, wordt belast met twee voorname opdrachten :

 1. Uitwerken van een ontwerp van federaal plan gender mainstreaming voor de duur van de legislatuur;
 2. Voorbereiden en coördineren van het verslag op het einde van de legislatuur.

 

Gelet op de nieuwe en ambitieuze aard van gender mainstreaming en een bijzonder korte legislatuur, hebben de Regeringsleden zich, op voorstel van de minister Joëlle Milquet, ertoe verbonden om 2 beleidsaspecten te kiezen die het voorwerp zouden uitmaken van een integratie van de genderdimensie. Het geheel van deze verbintenissen vormt de inhoud van het federaal plan gender mainstreaming, dat zojuist op de agenda geplaatst werd van de Ministerraad van deze 6e juli, en concretiseert zo een van de punten in het Regeerakkoord.

 

Concreet zal de genderdimensie geïntegreerd worden in:

 • Economische zaken: verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen, steunmaatregelen voor het ondernemerschap, hervorming van de inschakelingsuitkering, verduidelijking van het begrip salaris;
 • Sociale zaken : strijd tegen armoede, invordering van verschuldigd onderhoudsgeld, sensibilisering van eenoudergezinnen voor de verschillende aspecten van de energieprijs, hervorming van de inschakelingsuitkering, erkenning van beroepsziekten, bestrijding van schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen, versterking van de strijd tegen fraude inzake gezinssamenstelling en verblijf- of woonplaats, verzoening tussen beroeps- en gezinsleven, identificatie en vastlegging van premies in geval van ongeluk, hervorming van de overlevingspensioenen, aanpassing aan het welzijn van de pensioenen en de overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de prepensioenen; 
 • Zaken betreffende opleiding en onderzoek : opleiding van politieagenten, toegang tot de opleiding en meer in het bijzonder tot de door België toegekende beurzen in het kader van ontwikkelingssamenwerking, verwezenlijking van onderzoeken gesteund door de POD Wetenschapsbeleid;
 • Bestrijding van geweld tegen vrouwen: reactivering en bestrijding tegen fysieke gewelddaden, identificatie en behandeling van intrafamiliaal geweld in de ziekenhuizen;
 • Justitie : opvolgings- en toepassingsbeleid van de straffen, op basis van een analyse van de verschillen die bestaan tussen mannen en vrouwen inzake veroordeling, aanbod van zorgen en diensten aan de gevangenen, steun en raad aan cliënten door hun behoeften vast te stellen en effectieve omzetting hiervan in nieuwe “residentiële” projecten (gevangenissen, Fedasilcentra enz.) ;
 • Internationale Zaken : het hele Belgische buitenlandse beleid, operaties en opstelling van het nationaal actieplan « Vrouwen, vrede en veiligheid” ;
 • Veiligheid : sensibilisering van jonge chauffeurs (18-30 jaar) voor verkeersongevallen, blootstelling aan chemische producten en stoffen ;
 • Human Resources : optimalisering van het staatut van de vrijwillige legerdienst in het kader van de oprichting van de loopbaan van het korte type, samenstelling van de selectiejury’s, beleid van het federale personeel ;
 • Bestuur : communicatiestrategie van de federale overheden, certificering van de federale overheden, uitwerking van de Algemene Uitgavenbegroting, in naleving van de richtlijnen van de omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting, oprichting task force gender mainstreaming, opstellen van indicatoren met als doel de opvolging en controle van de uitvoering van gender mainstreaming, productie en behandeling van statistische gegevens.

 

Over twee jaar zal een verslag op het einde van de legislatuur opgemaakt moeten worden over de doeltreffendheid van de invoering van gender mainstreaming, dat zal doorgestuurd worden naar het Parlement.

 

Engagement van de federale ministers en staatssecretarissen om de genderdimensie te integreren in twee beleidslijnen van hun departement op http://igvm-iefh.belgium.be.