11 dec 2008 10:40

Leefmilieu en volksgezondheid

Toepassing van de EU-verordening inzake registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen ingevoerd of geproduceerd in de EU (REACH-verordening)

Toepassing van de EU-verordening inzake registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen ingevoerd of geproduceerd in de EU (REACH-verordening)

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 21 december 1989 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiegoederen (*) en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid aan de REACH-verordening aanpast (**). 

Het voorontwerp vereenvoudigt het systeem van sancties en maakt ze doeltreffender, zodat de volksgezondheid en het leefmilieu beter worden beschermd. 

Het voorontwerp voert in de wet op de productnormen een geheel van maatregelen in die de schendingen van de Europese verordening, de zogenaamde REACH-verordening (**), moeten tegengaan. Die verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden. Ze moet niet in Belgisch recht worden omgezet, maar moet wel effectief en volledig toepasbaar zijn volgens de Belgische wetgeving. Daarom voert het voorontwerp in de wet op de productnormen bepalingen in die de schending van de REACH-verordening strafbaar maken.

De voornaamste aanpassingen zijn:

  • De inbreuken worden onderverdeeld in zware en lichte overtredingen.
  • De procedure voor administratieve boetes wordt gewijzigd en het maximumbedrag wordt verlaagd.
  • Het minimumbedrag van de administratieve boetes wordt aangepast aan de minimale gerechtelijke boetes.
  • Ook voor zware overtredingen worden administratieve sancties voorzien.
  • Het gebruik van waarschuwingen wordt beperkt.
  • De benoeming van de personen die de controles uitvoeren wordt herzien.

(*) wet op de productnormen. 
(**) verordening EG nr 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie, de beoordeling en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.