06 mrt 2015 15:10

Leidende principes voor de bestuursovereenkomsten van de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat akkoord met de leidende principes voor de eerste generatie bestuursovereenkomsten voor de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten.

De bestuursovereenkomsten, die werden ingevoerd door het koninklijk besluit van 4 april 2014, laten toe duidelijke afspraken te maken tussen de voogdijminister of voogdijstaatssecretaris en zijn administratie en de goedgekeurde doelstellingen op te volgen en te evalueren. Dit houdt een responsabilisering in van elke houder van een managementfunctie of staffunctie. Elke overheidsdienst moet uiterlijk tegen 30 juni 2015 een ontwerp van bestuursovereenkomst overmaken aan de voogdijminister of voogdijstaatssecretaris. 

Voor de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen met betrekking tot de verbetering van de interne werking en het beheer van de federale overheidsdienst wordt het College van Voorzitters belast met het formuleren van een voorstel van gemeenschappelijk gedragen doelstellingen en een beperkt aantal gedefinieerde indicatoren. Dit voorstel moet kaderen binnen de doelstellingen die vastgelegd werden in het regeerakkoord en heeft betrekking op de zeven domeinen vastgelegd bij koninklijk besluit van 4 april 2014:

 • efficiëntieverbetering en kostenreductie
 • administratieve vereenvoudiging
 • verbetering klantgerichtheid
 • duurzame ontwikkeling
 • bevordering gelijke kansen
 • verbetering interne controle en interne audit (voorstel van het Auditcomité van de federale overheid)
 • dienstoverschrijdende samenwerking

De FOD Personeel en Organisatie staat ter beschikking van de verschillende FOD's, POD's en kabinetten als klankbord voor de globale aanpak of als adviseur over bepaalde onderdelen van de bestuursovereenkomst. Driejaarlijks zal hij ook een methodologische evaluatie uitvoeren van de bestuursovereenkomsten. De FOD Informatie- en Communicatietechnologie houdt zich ter beschikking van de verschillende FOD's en POD's die voor het luik e-government ondersteuning nodig zouden hebben. 

Bij de opmaak van de bestuursovereenkomst worden volgende leidende principes in acht genomen: 

 • de strategische doelstellingen en operationele doelstellingen beperken
 • de bestuursovereenkomst beknopt houden
 • een eenvoudig, leesbaar en begrijpbaar document opstellen voor alle medewerkers en stakeholders
 • zorgen voor een duidelijke individuele toewijzing van verantwoordelijkheden voor de realisatie van de respectievelijke doelstellingen
 • goede afspraken maken op het vlak van monitoring en opvolging en overzichtelijke boordtabellen ontwikkelen
 • zorgen voor een eenvoudig en flexibel wijzigingsproces van de bestuursovereenkomst 
 • uitvoering geven aan de doelstellingen van het regeerakkoord en de beleidsnota's

Het middenkader wordt betrokken bij zowel de opmaak, de implementatie als het doorvertalen van de strategische en operationele doelstellingen naar de individuele doelstellingen van alle medewerkers in het kader van hun evaluatie.