26 sep 2008 10:47

Levering van stookolie

Aanpassing van de contractuele voorwaarden voor de levering van stookolie

Aanpassing van de contractuele voorwaarden voor de levering van stookolie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Energie Paul Magnette en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne beslist om de minimumvoorwaarden van de contracten voor de levering van huisbrandolie te herzien (*).  

De wet van 27 december 2005 (**) voerde naar aanleiding van de hoge petroleumprijzen de mogelijkheid in om de factuur voor stookolie maandelijks af te betalen. Omdat de ministerraad de consument wenste te beschermen en de risico's van de betalingsspreiding voor de distributeurs wou beperken, legde hij een aantal minimumvoorwaarden vast, waaraan de contracten moesten beantwoorden. 

Om het aantal geregistreerde handelaren te verhogen, heeft de ministerraad nu beslist de minimumvoorwaarden te versoepelen.

  •  De consument en de leverancier sluiten het leveringscontract schriftelijk af voor een bepaalde duur van ten hoogste 24 maanden.
  • Indien het leveringscontract wordt verbroken kunnen de leverancier en de consument in de eerste 24 maanden een verbrekingsvergoeding van 75 euro eisen.
  • De consument moet bij de levering ten minste de helft van het bedrag als voorschot betalen.
  • De minimumhoeveelheid voor de eerste levering is 1000 liter. Maar bij tanks die kleiner zijn dan 1200 liter moet de leverancier een levering van ten minste 900 liter uitvoeren. 
  • De leverancier stelt bij elke levering een leveringsbon op.

Daarnaast zijn er nog minimumvoorwaarden voor de elementen die in het contract moeten worden vermeld zoals naam en adres van de leverancier, de prijs per liter, de wijze van betaling, de opzegbepalingen en termijnen... De leverancier die zich laat registeren aanvaardt de contractuele voorwaarden voor de toepassing van gespreide betalingen.

(*) wijziging van het kb van 20 januari 2006 houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren.
(**) houdende diverse bepalingen.