17 feb 2017 15:53

Leveringstermijn van zendingen gefrankeerd met een kerstzegel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leveringstermijn van zendingen vastlegt die gefrankeerd zijn met een kerstzegel gedurende de twee laatste weken en de eerste week van het jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit regulariseert de bestaande situatie waarbij post die met een kerstzegel wordt gefrankeerd, gedurende een  periode van drie weken rond het einde van het jaar wordt opgenomen in de poststromen waarvoor als norm D+3 geldt (in plaats van D+1). Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft zich de voorbije jaren met deze uitzondering akkoord verklaard. Het KB regulariseert deze situatie.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV "Hervorming van de Regie der posterijen" van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV "Hervorming van de Regie der posterijen" van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven