07 mei 2004 17:00

Liberalisatie van de telecommunicatiemarkt

Op voorstel van Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en Mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de electronische communicatie, goed.

Op voorstel van Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en Mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de electronische communicatie, goed.

Met deze wet worden in één klap zes Europese richtlijnen omgezet. Deze wet schept tevens een volledig nieuw en coherent regelgevend kader voor electronische communicatie in ons land. Dit moet toelaten onze leiderspositie op het vlak van breedbandtechnologie en telecommunicatie te behouden en verder te versterken. De voornaamste krachtlijnen van de wet zijn de volgende : 1. Op de telecommunicatiemarkten wordt de concurrentie versterkt tussen operatoren door de optimalisatie van de sectorspecifieke regels ter zake. De huidige regels dateerden immers van 1998 en houden onvoldoende rekening met de concurrentie die in de afgelopen jaren is ontstaan op de markten voor vaste of mobile telefonie of breedbandaansluitingen op het internet. 2. De voorwaarden van toepassing op nieuwe ondernemingen die de telecommunicatiemarkten willen betreden, worden aanzienlijk vereenvoudigd. Waar vroeger een vergunning diende te worden aangevraagd bij het B.I.P.T. (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), moet de kandidaat-operator voortaan enkel een kennisgeving indienen met een minimaal aantal gegevens. 3. De huidige regeling van gratis doorgangsrechten blijft behouden waardoor bijkomende lasten voor de telecommunicatie-operatoren werden vermeden. 4. De regels betreffende de universele dienst worden gerationaliseerd en gemoderniseerd en de " markt " voor universele dienst wordt opengesteld voor concurrentie. Meer concreet houdt dit in dat Belgacom hierdoor zijn bestand aan 14.000 openbare telefooncellen kan rationaliseren en dat het in de toekomst mogelijk zal zijn voor sociale abonnees om ook een korting te krijgen op hun mobiele aansluiting. Bovendien zullen alle vaste en mobiele operatoren in de toekomst sociale tarieven moeten verlenen aan hun klanten. De werking van dit systeem wordt na vijf jaar geëvalueerd. 5. Betere bescherming van de consumenten ondermeer dank zij het waarborgen van de universele dienstverlening, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en een betere bescherming bij het afsluiten van een contract.