07 mei 2004 17:00

Ministerraad van 7 mei 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 mei 2004 in de Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 mei 2004 in de Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad keurde onder meer het Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging (FAAV) goed, waarin, onder meer, alle beslissingen vervat zijn die op dat vlak werden genomen tijdens de bijzondere Ministerraden van Gembloers en Oostende. Het Plan omvat een totaal van 103 concrete handelingen voor de overige legislatuur, waarvan 12 op horizontaal niveau. De Ministerraad heeft ook het actieplan tegen partnergeweld goedgekeurd. De Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen zal de specifieke dossiers die betrokken departementen zullen aanbrengen, coördineren. De Ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet op de telecommunicatie, goedgekeurd, dat zes Europese richtlijnen meteen naar Belgisch recht omzet. De toegang van de operatoren tot de sector wordt zo versterkt, tegelijk met de bescherming van de verbruikers en klanten.