07 mei 2004 17:00

Overlast bestraffen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, belast met het Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de gemeenten daden van 'overlast' kunnen bestraffen met administratieve boetes.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, belast met het Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de gemeenten daden van 'overlast' kunnen bestraffen met administratieve boetes.

Kleine vernielingen, ongepast lawaai, agressief gedrag, intimidaties, beledigingen, pesterig gedrag, .. het zijn voorbeelden van overlast die een groeiend gevoel van onveiligheid in de hand werken. Dit fenomeen ondermijnt de levenskwaliteit in de stad. Er bestaan bijna geen gerechtelijke sancties voor dit soort gedrag : de overmatige werkdruk bij het gerecht heeft tot gevolg dat deze misdrijven niet bestraft worden. Dit zorgt voor een gevoel van straffeloosheid bij de dader die hem aanzet tot recidive, terwijl de persoon die het misdrijf ondergaan heeft, zich nog meer het slachtoffer voelt, omdat de overheid niet reageert. De doelstelling van dit ontwerp van koninklijk besluit bestaat er dus in dit soort gedrag te kunnen bestraffen via administratieve boetes die door de gemeentes worden opgelegd. Het ontwerp van koninklijk besluit is om verschillende redenen belangrijk. Sommigen misbruiken het thema van de onveiligheid. Wanneer er wordt opgetreden tegen een concreet probleem dat het leven van vele van onze medeburgers ondermijnt, kunnen we hen de wind uit de zeilen nemen. Het is helemaal niet de bedoeling om voor teveel openbare veiligheid te zorgen. De mensen moeten zich gewoon goed voelen en kunnen genieten van een maximale levenskwaliteit. Rust en gezelligheid moeten heersen in de wijken. Het ontwerp bevat minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bekwaamheid van de gemeenteambtenaren die gemachtigd zijn om overtredingen vast te stellen die uitsluitend beteugeld worden met administratieve santies. Bovendien is bepaald dat iedere ambtenaar die gemachtigd is om de vaststellingen te doen een unieke legitimatiekaart krijgt.