08 jul 2005 17:00

Logopedie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande de logopedische verstrekkingen. Het eerste ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het tweede wijzigt het koninklijk besluit (**) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande de logopedische verstrekkingen. Het eerste ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het tweede wijzigt het koninklijk besluit (**) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

De twee ontwerpen zijn wat inhoud betreft identiek. Ze hebben als doel de nodige maatregelen te nemen om een overschrijding van de begrotingsdoelstelling te vermijden. Ze verminderen het aantal individuele zittingen voor rechthebbenden met leerstoornissen en rechthebbenden met stotteren. Het equivalent van het maximum aantal individuele zittingen van ten minste 30 minuten per maand, respectievelijk twaalf en twintig, dat in de huidige nomenclatuur is vastgesteld, wordt herleid tot maximum twee individuele zittingen van ten minste 30 minuten per week. Op jaarbasis betekent dit voor de rechthebbenden met leerstoornissen en stotteren een maximum equivalent van 104 individuele zittingen van ten minste 30 minuten. Ten slotte voorzien de ontwerpen een nomenclatuurnummer voor individuele behandelingszittingen verstrekt in de lokalen van een inrichting met een NOK overeenkomst of een PSY overeenkomst. De ontwerpen worden voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 14 september 1984. (**) van 29 december 1997.