17 mrt 2006 16:00

Logopedie

Wijziging van de nomenclatuur van de verstrekkingen voor logopedie aan zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen

Wijziging van de nomenclatuur van de verstrekkingen voor logopedie aan zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninkijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Het ontwerp voorziet dat de aanpassing aan de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen (*) van toepassing wordt op de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van het koninklijk besluit van 14 december 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.