15 dec 2010 11:08

Lokale politie

Toekenning van federale dotaties 2010 voor de lokale politie

Toekenning van federale dotaties 2010 voor de lokale politie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de financiële tegemoetkomingen van de federale staat aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones voor de ondersteuning van de werking van
de lokale politie in 2010. 

 • de federale basisdotatie en de toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde:
  Het basismechanisme van de financiering van de lokale politie werd in 2010 aangepast. De bedragen die in 2009 aan de politiezones werden uitbetaald, waren te hoog in verhouding met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex. De toelage voor uitrusting handhaving openbare orde 2010 werd bepaald in functie van de indexering zoals toegepast in 2009.
 • de federale bijkomende dotatie: 
  Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijkomende dotatie 2010 introduceert de gelijke behandeling van de politiezones in het kader van de meerkost, ongeacht of er al dan niet een dossier werd ingediend.
 • de sociale dotatie:   
  De toekenningsmodaliteiten die tot hiertoe werden toegepast worden in 2010 verlengd. 
 • de federale dotatie om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren:
  Het betreft een nieuwe toelage. Het provisioneel krediet dat tijdens het  begrotingsconclaaf werd uitgetrokken voor de bevordering van de aanwerving in politiezones met een ernstig tekort aan personeel of die zich in een zeer specifieke situatie bevinden, is volledig aan die toelage gewijd.