14 jul 2006 17:00

Lokale politie

Oprichting, samenstelling, opdrachten en bevoegdheden van de Vaste Commissie van de lokale politie

Oprichting, samenstelling, opdrachten en bevoegdheden van de Vaste Commissie van de lokale politie

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de bevoegdheden van de Vaste Commissie van de Lokale politie regelt. De Vaste commissie is een representatief orgaan voor de lokale korpsen. Ze vertegenwoordigt de lokale korpsen en hun korpschefs, maar niet de organen van de politiezones zoals politieraad, politiecollege, gemeenteraad, burgemeester. De Vaste commissie bestaat uit 16 korpschefs van de lokale politie die de enige stemgerechtigde leden zijn en een aantal waarnemers met raadgevende stem zoals verbindingsofficieren en vertegenwoordigers van diverse gerelateerde diensten. Die worden eventueel aangevuld met deskundigen over de thema's die aan bod komen. Per gewest zijn er drie kieslijsten die overeenkomen met de types korpsen. Alle 196 korpschefs mogen stemmen voor een kandidaat die tot hetzelfde type korps hoort als hij of zijzelf. Op basis van de uitslag maakt de Commissie de definitieve samenstelling op en meldt die aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De Commissie draagt de vice-voorzitters en de Vaste Secretaris voor die de Minister goedkeurt, nadat hij de voorzitter heeft aangewezen. De Vaste Commissie van de Lokale politie komt bijeen op verzoek van de bevoegde instanties en ten minste een maal om de twee maanden. De commissie verstrekt een advies binnen een termijn van 30 dagen of minder. Om geldig te beraadslagen moeten ten minste 8 van de 16 leden aanwezig zijn. De commissie stelt een huishoudelijk reglement en een jaarlijks activiteitenverslag op. Het ontwerp kreeg al een positief advies van de Adviesraad van Burgemeesters.