16 jun 2023 17:02

Lokale politie: toekenning van de subsidies ter ondersteuning van de NAVAP voor 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime (NAVAP) voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2023.

Bij de budgetcontrole is beslist om de lokale politiezones een subsidie te verlenen voor de kost van het wachtgeld van de personeelsleden die de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering genieten. Hierdoor wordt de financiële meerkost van de lokale besturen gecompenseerd. Het gaat om een totale budgettaire overdracht van 39,5 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.