14 jan 2005 16:00

Loopbaan A

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed, dat de type-functies in het niveau A vastlegt.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed, dat de type-functies in het niveau A vastlegt.

Het ontwerp maakt de lijst van functie-types per vakrichting in het niveau A op. Deze stap is een belangrijke fase om de loopbaan A in werking te brengen. Zo kan men immers de matrixen van de classificatie van de functies opstellen. (*) tot uitvoering van het artikel 20bis van het koninklijk beluit van 7 augustus 1939 over de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel.