14 jan 2005 16:00

Ministerraad van 14 januari 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 januari, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 januari, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Alvorens hij een overzicht gaf van wat hij de meest verwoestende natuurramp van de laatste 100 jaar noemde, besprak de Eerste Minister twee beslissingen die de Ministerraad heeft genomen. Het gaat om de wetgeving die de Europese richtlijnen over de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt in Belgisch recht omzet en om de medewerking van België aan de eerste Europese militaire operatie 'althea' in Bosnië-Herzegovina. Wat de natuurramp in Zuidoost-Azië betreft, beschreef Guy Verhofstadt de noodhulp, de hulp bij de wederopbouw en de maatregelen voor de Belgische onderdanen in de regio en hun nabestaanden nader. Hij besprak ook het voorontwerp van wet betreffende de verklaringen van overlijden van Belgische verdwenen personen. Hij benadrukte dat de wetgeving ook op alle uitzonderlijke natuurrampen die de Regering vaststelt, kan worden toegepast. Naast de maatregel aangaande de overlevingspensioenen die al werd aangekondigd en de herdenkingsplechtigheid op zaterdag 15 januari pleitte België ook voor de oprichting van EU-fast, die de inzet van Europese civiele en militaire middelen zou integreren.

Bilaterale maritieme overeenkomst

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bilaterale maritieme overeenkomst (*) tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Litouwen goedkeurt.

MNEPR

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het kaderakkoord 'Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation' (MNEPR) en zijn protocol, die een juridisch kader vastleggen voor de internationale samenwerking met de Russische Federatie op het vlak van kernenergie.

Tsunami: opvolging natuurramp in Zuidoost-Azië

De natuurramp veroorzaakt door de zeebeving en de hierop volgende tsunami in Zuidoost-Azië betrof de ergste natuurramp in de laatste 100 jaar. Dit is niet enkel zo voor wat betreft het aantal slachtoffers, maar ook voor wat betreft de uitgestrektheid van het getroffen gebied en de eraan verbonden complexiteit van de hulpverlening.

De nota geeft een overzicht van de hulpmaatregelen en de acties die de Belgische federale overheid heeft ondernomen met betrekking tot deze natuurramp.
Er wordt hierbij ingegaan op alle maatregelen die in de afgelopen weken werden genomen en die gericht zijn op het verlenen van hulp zowel aan de getroffen regio en haar bevolking als aan de landgenoten en andere Europese onderdanen in nood.

De regering verwelkomt eveneens de vele waardevolle hulpmaatregelen en initiatieven die zijn ondernomen door andere overheden, zij het op gemeentelijk, stedelijk, provinciaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau, noch met de lovenswaardige actie die werd en wordt ondernomen op privé-basis. Zij maken niet het voorwerp uitmaken van deze nota.