14 jan 2005 16:00

Gratis transport MIVB

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden.

Het ontwerp wil het MIVB-vervoer met de gecombineerde treinkaart + MIVB voor de federale personeelsleden kosteloos maken. De maatregel is al van kracht sinds 1 juli 2004, maar moet in een koninklijk besluit worden verwezenlijkt. De bedoeling is zo veel mogelijk ambtenaren aan te sporen van het openbaar vervoer gebruik te maken, zodat de wegen worden ontlast en het leefmilieu gunstig beïnvloed. (*) van 3 september 2000. (**) Maatschappij voor intercommunaal vervoer te Brussel.