14 jan 2005 16:00

Sociaal stookoliefonds

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de regels voor de werking en de financiering van het Sociaal Stookoliefonds nader bepaalt.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de regels voor de werking en de financiering van het Sociaal Stookoliefonds nader bepaalt.

Nadat het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State, omschrijft het nu de taken van het sociaal stookoliefonds als volgt: - de bijdragen innen en beheren - de kostenstaten van de OCMW's nakijken - de toekenningsvoorwaarden van de verwarmingstoelagen bekend maken Het omschrijft ook de regels die de structurele financiering van het fonds bepalen, zoals het bedrag van de bijdragen, de datum van inwerkingtreding en de rol van de programmaovereenkomst. De Ministerraad keurde ook het voorontwerp van wet goed dat dit besluit bevestigt. Het zal in het kader van de volgende programmawet worden ingediend.