07 jul 2006 17:50

Loopbaan ambtenaren

Integratie in niveau A van de bijzondere graden bij FOD Financiën en de Pensioendienst

Integratie in niveau A van de bijzondere graden bij FOD Financiën en de Pensioendienst

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de titularissen van een bijzondere graad van niveau I bij FOD Financiën en de Pensioendienst in het niveau A integreert. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders. Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe loopbaan in het niveau A (*) werden in sectorcomité II - Financiën een aantal principes overeengekomen over de geldelijke integratie in het niveau A van de bijzondere graden bij FOD Financiën en de administratie der Pensioenen. Het resultaat was het onderhandelingsprotocol van 27 juli 2005 waarin de overheid zich ertoe verbindt een aantal voorstellen om te zetten in reglementaire teksten. De weddeschaal waarin de personeelsleden van niveau A zijn bezoldigd is bepalend voor de deelname aan de gecertificeerde opleidingen en de toekenning van een competentietoelage. Daarom keurt de ministerraad in de eerste plaats het ontwerp goed dat de rechtsgrond hiervoor creëert. Daarnaast bevat het ontwerp nog een aantal bepalingen die nodig zijn voor de goede werking van de diensten. Na onderhandeling in sectorcomite II - Financiën wordt het ontwerp voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) koninklijk besluit van 4 augustus 2004.