21 feb 2014 19:30

Loopbaan en statuut van sommige ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat sommige bepalingen wijzigt van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (B&B). 

Dit ontwerp heeft als doel de afspraken na te komen die in 2007 werden gemaakt rond de loopbaanevolutie van de personeelsleden van de FOD B&B, die in 2003 van de FOD Financiën naar de FOD Budget en Beheerscontrole werden overgedragen. De interkabinettenwerkgroep Loopbanen B&B van 13 maart 2007 besliste immers dat de evolutie van de loopbanen bij de FOD Financiën van toepassing zou zijn voor de personeelsleden die bij de overdracht betrokken waren.

Het ontwerp wijzigt dan ook de volgende koninklijke besluiten om ze in overeenstemming te brengen met de reglementering bij de FOD Financiën:

  • koninklijk besluit van 22 november 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de FOD B&B
  • koninklijk besluit van 22 november 2007 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de FOD B&B