18 mrt 2005 16:00

Loopbaan rijkspersoneel

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel.

De aanwijzing van ambtenaren in de vakrichtingen zou plaatsvinden in de maand die volgt op de inwerkingtreding van het koninklijk besluit (**) houdende het statuut van het Rijkspersoneel. Dit besluit kan echter niet voor begin 2006 worden uitgevaardigd. Door die vertraging zou men ook de gecertificeerde opleidingen moeten uitstellen waardoor de betaling van de eerste competentietoelage in september 2006 onmogelijk zou worden. Het ontwerp past nu de datum aan: de ambtenaren moeten voor een vakrichting worden aangewezen voor de inwerkingtreding van het voornoemd koninklijk besluit. (*) art. 224 van het kb van 4 augustus 2004. (**) bedoeld in art. 5 ter van het kb van 2 oktober 1937.