14 nov 2008 12:45

Loopbaan van federale ambtenaren

Vereenvoudiging van bepaalde bepalingen van de loopbaan van het Rijkspersoneel - tweede lezing

Vereenvoudiging van bepaalde bepalingen van de loopbaan van het Rijkspersoneel - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit in tweede lezing goedgekeurd dat verscheidene reglementaire bepalingen van de loopbaan van de federale ambtenaren vereenvoudigt. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Vakklassen

De benoeming in een klasse vervangt de benoeming in een vakklasse. Als gevolg hiervan:

  • dient het begrip vakrichting alleen nog om de functies te klasseren, zonder enige impact op het verloop van de loopbaan
  • zijn alle gecertificeerde opleidingen juridisch gezien toegankelijk voor alle ambtenaren van niveau A
  • verdwijnt de procedure om van vakklasse te veranderen: het gaat dan om een verandering van aanwijzing 

Stage van de ambtenaren van niveau A in de FOD's

De stagiair van niveau A in een FOD staat onder leiding van de directeur van de stafdienst P&O of van de directeur van het Opleidingsinstituut van de federale overheid. De interdepartementale stagecommissie blijft behouden, net als de mogelijkheid om tijdens de stage van federale overheidsdienst te veranderen.
De stagiair van niveau A valt onder de bevoegdheid van de FOD waar hij door de voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde als stagiair wordt toegelaten en niet meer onder de minister van Ambtenarenzaken. 

Vergelijkende selecties

De afgevaardigd bestuurder van Selor kan ambtenaren van buiten Selor voor selecties aanstellen en hen onder zijn toezicht het voorzitterschap van selectiecommissies toevertrouwen.
De afgevaardigd bestuurder is verantwoordelijk voor het beheer van de reserves: hij kan de geldigheidsduur van de reserves bepalen en verlengen als dat nodig is. Hij brengt de vakorganisaties ervan op de hoogte.

Klasseanciënniteit en geldelijke anciënniteit

De voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde is bevoegd om de overeenkomst tussen een functie in het federaal administratief openbaar ambt en een functie in andere overheidsdiensten voor de klasseanciënniteit te erkennen. 

De lijst van de diensten die hiervoor in aanmerking komen, wordt grondig vereenvoudigd. De mogelijkheid om diensten die in de privésector zijn gepresteerd te valoriseren wordt uitgebreid tot alle niveaus. Dat wordt nu de verantwoordelijkheid van de FOD en niet langer die van de minister van Ambtenarenzaken. 

De berekening van de geldelijke anciënniteit wordt vereenvoudigd naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof van januari 2006.

Alle hervormingen staan in het teken van vereenvoudiging en verantwoordelijkheidsbesef. Er zijn nog enkele andere wijzigingen zoals: 

  • de correctie van de verwijzing naar de indexering van de toelagen die Selor uitbetaalt
  • de nieuwe procedure voor de wijziging van de lijst van functies in niveau A
  • de schrapping van de verwijzing naar de competentiemetingen, die allemaal door gecertificeerde opleidingen zijn vervangen. 

Het ontwerp is een eerste stap om de procedures in 4 domeinen te vereenvoudigen. Er zal vervolgens een grootser plan komen, om alle bepalingen die de loopbaan van de ambtenaren regelen in zo weinig mogelijk teksten te hergroeperen.