14 okt 2005 17:00

Loopbaan van het Rijkspersoneel

Rechtzetting van dubbelzinnigheden en onregelmatigheden

Rechtzetting van dubbelzinnigheden en onregelmatigheden

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp heeft als doel een aantal onregelmatigheden recht te zetten en dubbelzinnigheden in koninklijke besluiten betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel op te heffen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd, na onderhandeling in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke oveheidsdiensten.