20 sep 2012 19:14

Loopbaanonderbreking bij de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen

De Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen krijgt toelating van de ministerraad om haar personeelsstatuut  op het vlak van de loopbaanonderbreking te wijzigen. 

De personeelsleden van de  Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen hebben voortaan recht op loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof tot het kind twaalf jaar is. 
Eenoudergezinnen of gezinnen met een ernstig ziek kind tot 16 jaar hebben recht op een voltijdse onderbreking voor medische bijstand of verzorging van 24 maanden in plaats van 12 en op een halftijdse onderbreking van 48 maanden in plaats van 24.

Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaand akkoord van de federale ministerraad nodig.