03 jun 2022 17:01

Loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels

De ministerraad keurt op voorstel van de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval een voorontwerp van wet goed over de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels.

In het regeerakkoord wordt een grotere betrokkenheid van burgers in de politieke besluitvorming vooropgesteld. Er zal worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals burgerkabinetten of gemengde commissies van parlementsleden en burgers. Daarvoor zullen burgers worden uitgeloot. Dit voorontwerp voorziet de wettelijke basis voor de organisatie van deze processen van deliberatieve democratie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De loting wordt georganiseerd op basis van een steekproef onder mensen die aan verschillende voorwaarden voldoen. Het huidig wetsontwerp voorziet onder meer in een wettelijke basis om het Rijksregister te gebruiken als bron voor de selectie.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.