16 jan 2004 18:00

Luchthaven van Brussel-nationaal

DHL bekomt de garantie voor de realisatie in België van haar operationeel hoofdkwartier voor haar Europees netwerk. De regering neemt akte van het feit dat dit project gepaard gaat met een substantiële verhoging van het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen.

DHL bekomt de garantie voor de realisatie in België van haar operationeel hoofdkwartier voor haar Europees netwerk. De regering neemt akte van het feit dat dit project gepaard gaat met een substantiële verhoging van het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen.

Gedurende de eerste jaren wordt aan de uitbreidingsbehoeften (fase I) voldaan binnen de site van Zaventem en dit rekening houdend met de actuele beperkingen zoals voorzien in het regeerakkoord. Voor de verdere uitbreiding verkrijgt DHL de garantie dat op 1 september 2004 een van de volgende twee opties wordt doorgevoerd. Daarbij zal optie 2 worden weerhouden indien voor 1 september as. geen volledig akkoord over optie 1 werd bereikt. Hoe dan ook maken beide opties de uitbreiding van DHL mogelijk op een economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde wijze: Dit zijn de twee opties: - Optie 1 : DHL voert de verdere uitbreiding door in Zaventem op grond van een akkoord dat uiterlijk tegen 1 september 2004 zal worden afgesloten tussen de federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BIAC en DHL. Om tot een dergelijk globaal akkoord te komen, zullen nieuwe oplossingen kunnen worden onderzocht die bijvoorbeeld betrekking zullen hebben op de verplaatsing van bepaalde andere activiteiten, de verschuiving van bestaande vluchten teneinde meer en langere geluidsluwte te bekomen, bijkomende investeringen in de luchthaveninfrastructuur, de verstrenging van de individuele QC en de verlaging van de globale geluidsquota, die door DHL zullen moeten worden nageleefd door geprogrammeerde investeringen in geluidsarmere toestellen van de nieuwe generatie; dit alles rekening houdend met de normen "hoofdstuk 4". - Optie 2 :DHL verhuist naar een andere luchthaven. Tenzij inmiddels over optie 1 een volledig akkoord werd bereikt, zal voor 1 september as. de keuze van deze luchthaven worden vastgelegd. Daartoe wordt tijdens de komende zes maanden door BIAC met behulp van een internationaal expert en onder begeleiding van het betrokken Gewest dat haar eigen experten aanduidt, alsook in samenwerking en in transparantie met DHL, een grondige studie uitgevoerd, die rekening zal houden met de bevindingen van het eerste algemene rapport dat daartoe door BIAC op vraag van de federale regering werd opgesteld. Dit rapport leidde tot een eerste beoordeling van acht mogelijke sites, waarbij telkens onder meer de geluidshinder (bevolkingsdichtheid), de totale investeringskost, de intermodale toegankelijkheid, als de al dan niet bestaande faciliteiten, ATC, e.a. werden nagegaan. Meer in het bijzonder zal de definitieve studie zich toespitsen op de uitbouw van een bestaande regionale luchthaven met bijzondere aandacht voor Bierset en Jehonville dan wel op een nieuwe, zogenaamde greenfield ontwikkeling. De regering zal de instap van BIAC in het kapitaal van de weerhouden luchthaven voorstellen.